O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Centrum Seniora

Obowiązek informacyjny RODO.
Szanowni Państwo

Administratorem danych osobowych osób korzystających z przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez LCK jest Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica.

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: sekretariat@lck.art.pl, telefonicznie pod numerem 76 723 37 00 lub pisemnie na adres: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2.

W Legnickim Centrum Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iodo@lck.art.pl lub pisemnie na adres: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2 z dopiskiem "IODO"

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Legnickie Centrum Kultury rozumiemy oferowanie koncertów, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia promocji działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury na terenie miasta Legnica.

Legnickie Centrum Kultury nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom w celu prowadzenia kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i jest zgodne z zakresem działalności LCK, jednocześnie proces przetwarzania danych jest niezbędny , aby Legnickie Centrum Kultury mogło dostarczać odbiorcom wydarzeń kulturalnych informacje w zakresie organizowanych wystaw, koncertów, imprez kulturalnych i działalności edukacyjnej.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz w sposób automatyczny w celu dostarczania odbiorcom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez LCK kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach kulturalnych oraz edukacyjnych realizowanych przez Legnickie Centrum Kultury, jak również w celach statystycznych.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez odbiorów wydarzeń kulturalnych organizowanych przez LCK.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów LCK.

W związku z procesem przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z wyznaczonym w Legnickim Centrum Kultury Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
 • kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iodo@lck.art.pl
 • kontakt pisemny, pod adresem: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
  ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica z dopiskiem "IODO"
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


 
 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2018   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl