O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • listownie: 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2

 • przez adres email: sekretariat@lck.art.pl

 • telefonicznie: 76 723 37 00
Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) jest Pan Radosław Kichewko.

Można się z nim kontaktować w następujący sposób :
 • listownie: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, 59-220 Legnica,

  ul. Chojnowska 2 z dopiskiem "IODO"

 • przez adres e-mail: iodo@lck.art.pl
Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przeciwnym wypadku, zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane ujęte w systemach informatycznych służących do obsługi niniejszej strony internetowej możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, jedynie dla celów obsługi technicznej tych systemów.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej ustalonej w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt" stanowiącym załącznik do "Instrukcji kancelaryjnej Legnickiego Centrum Kultury .

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres, ul. Stawki 2,

  00 - 193 Warszawa).
Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych na niniejszej stronie www określa PolitykaprywatnościŹródło: LCK   2018-10-10


 

   Recenzje 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2018   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl